INSTITUT ZA EKSPERIMENTALNU FONETIKU I PATOLOGIJU GOVORA BEOGRAD SRBIJA


Preduzeće INSTITUT ZA EKSPERIMENTALNU FONETIKU I PATOLOGIJU GOVORA nalazi se u mestu BEOGRAD, Srbija, na adresi Gospodar Jovanova 35.

Pretežna delatnost je: 'Kultura i obrazovanje - instituti'

Kontakt možete ostvariti putem email-a: iefpgmir@eunet.rs


Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora (IEFPG) je naučno-obrazovna institucija, multidisciplinarno orjentisana sa holističkim pristupom u izučavanju zvuka, sluha, govora i jezika, ponašanja i učenja u normo i patološkim stanjima.

IEFPG je prilagođen savremenim kretanjima naučne misli i novih tehnologija kroz biomedicinski inženjering u oblasti sluha i verbalne komunikacije. Osnovne delatnosti IEFPG su: naučno-istraživački rad, zdravstvena delatnost, razvoj proizvodnje elektroakustičkih aparata, edukacija i kultura… Da bi pokrio ovako širok dijapazon delatnosti IEFPG poseduje visoko-obrazovan kadar – doktore nauka i magistre nauka različitih profila.

IEFPG svoje delatnosti realizuje kroz: istraživačko-razvojne jedinice, polikliničku službu, Centar za kvantitativno istraživanje jezika (osnovan u saradnji sa Laboratoriom za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu), odeljenje za kulturu govora i edukativni odsek. Institut na teritoriji republike Srbije ima Centre za sluh, govor i jezik. Svoje naučne rezultate aplikuje u razvoj KSAFA sistema za ranu detekciju, dijagnostiku i habilitaciju govora i jezika dece sa oštećenim sluhom, patologijom govora, poremećajima ponašanja i učenja kao i za unapređenje kulture govora i unapređenja obrazovanja kadrova koji se sa različitih aspekata bave sluhom, govorom i jezikom, ponašanjem i učenjem.Vaš komentar:

Otkup računara i laptopova